Sponza рэндэрлэх оролдлого 12, Point Light буруу гэрэлтүүлэг

Өмнөх normal mapping хийгдсэн код маань хэдийгээр боломжийн хэмжээнд ажиллаж байсан боловч үр дүн нь нэг л санаан нийцэхгүй байлаа яагаад гэвэл point light гэрэлтүүлэг хийсэн атал ойролцоох орчингоо гэрэлтүүлж байгаа байдал нь нэг л буруу геометрийн хэлбэртэй байв.
Гэрэлтүүлэхдээ уртаашаа сунасан гэрэл гарч байлаа.Vertex Shader -ээ дахин нягталбал normal вектор хувиргах TBN матриц маань view огторгуйд хэрэглэгдэхэд бэлэн болсон байхад аль хэдийн viewMatrix аар үржсэн утгыг TBN ашиглаж үржиж байв. Өөрөөр хэлбэл view-space оруулаад дахиад view-space-руу оруулахыг оролдсон байна гэсэн үг. Доор буруу ажиллагаатай кодыг тавьлаа.
#version 330
layout(location=0) in vec4 in_position; // model-space
layout(location=1) in vec3 in_normal;  // model-space
layout(location=2) in vec2 in_texcoord;
layout(location=3) in vec3 in_tangent;
layout(location=4) in vec3 in_bitangent;

out vec2 vTexcoord;
out vec3 vPosition; // view-space
out vec3 vNormal;  // view-space
out vec3 vEyeDir;  // view-space
out vec3 vLightDir; // view-space
out vec3 vLightPosition; // viewSpace
uniform mat4 mvpMatrix;
uniform mat4 modelMatrix;
uniform mat4 viewMatrix;
uniform mat3 normalMatrix;

uniform int hasNormalMap;
uniform vec3 lightPosition; // world-space

void main(void)
{
  gl_Position = mvpMatrix * in_position;
  
  vTexcoord = in_texcoord;
  
  vPosition = (viewMatrix * modelMatrix * in_position).xyz;
  vLightPosition = (viewMatrix * vec4(lightPosition, 1.0)).xyz;
  
  vNormal = (normalMatrix * in_normal).xyz;
  
  vec3 tbnNormal  = normalize(vNormal);
  vec3 tbnTangent  = normalize(normalMatrix * in_tangent);
  //vec3 tbnBitangent = normalize(normalMatrix * in_bitangent);
  vec3 tbnBitangent = normalize(cross(tbnNormal, tbnTangent));
  mat3 tbnMatrix = transpose(mat3(tbnTangent, tbnBitangent, tbnNormal));
  
  vec3 posInEyespace = (viewMatrix * modelMatrix * in_position).xyz;
  vEyeDir = vec3(0,0,0) - posInEyespace;

  vec3 lightPosInEyespace = (viewMatrix * vec4(lightPosition, 1.0)).xyz;
  vLightDir = lightPosInEyespace + vEyeDir;


  vLightDir = normalize(tbnMatrix * vLightDir);
  vNormal  = normalize(tbnMatrix * vNormal);
  
}

vLightDir болон vNormal хоёр аль хэдийн view-space дотор орсон байгаад энэ кодны алдаа байна. Тэгвэл энийг засая. Хэрэв shader маань normal texture-тэй байвал vLight, vNormal хоёрыг бүүр эхний хувиргагдаагүй model-space доторхи байх утгыг нь ашиглаж tbn матрицаараа үржин view-space доторхи normal болон гэрлийн утгуудаа гаргаж авая.
#version 330
layout(location=0) in vec4 in_position; // model-space
layout(location=1) in vec3 in_normal;  // model-space
layout(location=2) in vec2 in_texcoord;
layout(location=3) in vec3 in_tangent;
layout(location=4) in vec3 in_bitangent;

out vec2 vTexcoord;
out vec3 vPosition; // view-space
out vec3 vNormal;  // view-space
out vec3 vEyeDir;  // view-space
out vec3 vLightDir; // view-space
out vec3 vLightPosition; // viewSpace
uniform mat4 mvpMatrix;
uniform mat4 modelMatrix;
uniform mat4 viewMatrix;
uniform mat3 normalMatrix;

uniform int hasNormalMap;
uniform vec3 lightPosition; // world-space

void main(void)
{
  gl_Position = mvpMatrix * in_position;
  
  vTexcoord = in_texcoord;
  
  vPosition = (viewMatrix * modelMatrix * in_position).xyz;
  vLightPosition = (viewMatrix * vec4(lightPosition, 1.0)).xyz;
  
  vNormal = (normalMatrix * in_normal).xyz;
  
  vec3 tbnNormal  = normalize(vNormal);
  vec3 tbnTangent  = normalize(normalMatrix * in_tangent);
  //vec3 tbnBitangent = normalize(normalMatrix * in_bitangent);
  vec3 tbnBitangent = normalize(cross(tbnNormal, tbnTangent));
  mat3 tbnMatrix = transpose(mat3(tbnTangent, tbnBitangent, tbnNormal));
  
  vec3 posInEyespace = (viewMatrix * modelMatrix * in_position).xyz;
  vEyeDir = vec3(0,0,0) - posInEyespace;

  vec3 lightPosInEyespace = (viewMatrix * vec4(lightPosition, 1.0)).xyz;
  vLightDir = lightPosInEyespace + vEyeDir;

  if (hasNormalMap==1) {
    vNormal = normalize(tbnMatrix * in_normal);
    vec3 tempLightPos = (tbnMatrix * lightPosition).xyz;
    vLightDir = tempLightPos + vEyeDir;
  }
}

Fragment Shader нь
#version 330
uniform sampler2D material_diffuse_texture;
uniform sampler2D material_normal_texture;
uniform sampler2D material_ambient_texture;
uniform sampler2D material_specular_texture;
uniform sampler2D material_opacity_texture;
uniform float   material_shininess; 
uniform vec4   material_diffuse_color;

uniform int hasOpacityMap;
uniform int hasAmbientMap;
uniform int hasNormalMap;
uniform int hasSpecularMap;

uniform float ambientIntensity;

//uniform vec3 lightPosition; // world-space
uniform vec3 spotDir;

in vec2 vTexcoord;
in vec3 vPosition; // world-space, view-space
in vec3 vNormal;  // view-space
in vec3 vEyeDir;  // view-space
in vec3 vLightDir; // view-space
in vec3 vLightPosition;
out vec4 out_color;

void main(void)
{
  vec3 lightColor = vec3(1.0, 1.0, 1.0);

  vec4 diffuseColor = texture2D(material_diffuse_texture, vTexcoord);
  vec4 ambientColor = texture2D(material_ambient_texture, vTexcoord);
  vec4 normalColor  = vec4(texture2D(material_normal_texture , vTexcoord).xyz, 1.0);
  vec4 specularColor = texture2D(material_specular_texture, vTexcoord);
  vec4 opacityColor = texture2D(material_opacity_texture, vTexcoord);

  if (hasAmbientMap==0) {
    ambientColor = diffuseColor;
  }

  vec4 resAmbientColor = vec4(0, 0, 0, 0);
  vec4 resDiffuseColor = vec4(0, 0, 0, 0);
  vec4 resSpecularColor = vec4(0, 0, 0, 0);
  vec4 resultColor   = vec4(0, 0, 0, 0);

  // ambient calculation
  float ambientFraction = 0.25;
  resAmbientColor = vec4((ambientFraction * lightColor * ambientColor.xyz).xyz, 1.0);
  //resAmbientColor = vec4((ambientFraction * ambientColor.xyz).xyz, 1.0);
  
  vec3 normal = normalize(vNormal);
  if (hasNormalMap != 0) {
    vec3 nTex = normalColor.xyz;
    normal = nTex * 2.0 - 1.0;
    normal = normalize(normal);
  }
  vec3 lightDirection = normalize(vLightDir);

  // diffuse calculation, lambertian cosinus
  float lambertcos = max(0.0, dot(normal, lightDirection));
  resDiffuseColor = vec4((lightColor * diffuseColor.xyz).xyz, 1.0);

  // specular calculation, blinn-phong
  float lightDistance = length(vLightPosition-vPosition);
  vec3 halfVector = normalize(normalize(vEyeDir) + lightDirection);
  // Blinn-Phong needs shininiess about 4 * Phong shininess
  float specularcoeff = pow(max(0.0, dot(normal, halfVector)), 4.0 * material_shininess); 
  resSpecularColor = vec4((specularcoeff * lightColor * specularColor.xyz).xyz, 1.0);

  float attenuation = 0.0;
  if (lambertcos>0.0) {
    float constant = 1.0;
    float linear  = 0.0014;
    float quadric = 0.000007;
    attenuation = 1.0 / (constant + linear*lightDistance + quadric*lightDistance*lightDistance);
  } 
  //attenuation = 1.0;
  if (hasSpecularMap!=1) {
    resSpecularColor = vec4(0.347, 0.347, 0.347, 1.0);
  }

  //resultColor = clamp(resAmbientColor + attenuation *(resDiffuseColor + resSpecularColor), 0.0, 1.0);

  if (lambertcos>0.0) {
    resultColor = clamp(resAmbientColor + attenuation * lambertcos *(resDiffuseColor + resSpecularColor), 0.0, 1.0);
  } else {
    resultColor = clamp(resAmbientColor + attenuation * (resDiffuseColor + resSpecularColor), 0.0, 1.0);
  }
  
  if (hasOpacityMap!=0){
    if (opacityColor.rgb==vec3(0,0,0))
      discard;
    else
      out_color = resultColor;
  } else {
    out_color = resultColor;
  }  
}

Ингээд зөв point light гэрэлтүүлэгтэй боллоо.

Мөн normal гэрэлтүүлэг маань ч гэсэн зөв талдаа сүүдэрлэлттэй болсон байна.
Normal map гадаргуун деталийг нь илүү тодотгож өгдөг болохоор илүү үнэмшилтэй гадаргуу үүсч байна.


Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World