Зарим материалын хэмжилтийн параметрүүд

Биет бүрийн гэрэлтэй харилцан үйлчилэх шинж чанар нь ондоо. Хэрэв би зэс утас, зэс шиг харагдах объект рэндэрлэхийг хүсвэл яах вэ? Тэгвэл зэс хэмээх бодисын материалын параметрүүдийг нь эхэлж мэдэх хэрэгтэй. Ийм зорилгоор хэрэг болох зарим нэгэн материалуудын жагсаалтыг блог дээрээ тэмдэглэж авая гэж бодлоо.

NameAmbientDiffuseSpecularShininess
emerald0.02150.17450.02150.075680.614240.075680.6330.7278110.6330.6
jade0.1350.22250.15750.540.890.630.3162280.3162280.3162280.1
obsidian0.053750.050.066250.182750.170.225250.3327410.3286340.3464350.3
pearl0.250.207250.2072510.8290.8290.2966480.2966480.2966480.088
ruby0.17450.011750.011750.614240.041360.041360.7278110.6269590.6269590.6
turquoise0.10.187250.17450.3960.741510.691020.2972540.308290.3066780.1
brass0.3294120.2235290.0274510.7803920.5686270.1137250.9921570.9411760.8078430.21794872
bronze0.21250.12750.0540.7140.42840.181440.3935480.2719060.1667210.2
chrome0.250.250.250.40.40.40.7745970.7745970.7745970.6
copper0.191250.07350.02250.70380.270480.08280.2567770.1376220.0860140.1
gold0.247250.19950.07450.751640.606480.226480.6282810.5558020.3660650.4
silver0.192250.192250.192250.507540.507540.507540.5082730.5082730.5082730.4
black plastic0.00.00.00.010.010.010.500.500.50.25
cyan plastic0.00.10.060.00.509803920.509803920.501960780.501960780.50196078.25
green plastic0.00.00.00.10.350.10.450.550.45.25
red plastic0.00.00.00.50.00.00.70.60.6.25
white plastic0.00.00.00.550.550.550.700.700.70.25
yellow plastic0.00.00.00.50.50.00.600.600.50.25
black rubber0.020.020.020.010.010.010.40.40.4.078125
cyan rubber0.00.050.050.40.50.50.040.70.7.078125
green rubber0.00.050.00.40.50.40.040.70.04.078125
red rubber0.050.00.00.50.40.40.70.040.04.078125
white rubber0.050.050.050.50.50.50.70.70.7.078125
yellow rubber0.050.050.00.50.50.40.70.70.04.078125

Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World