BGE, Хоёр объектийн хоорондох зайг олох

Заяамал куб дээр Sphere нэмж өгнө. Куб болон бөмбөрцөг хоёрын хоорондох зайг олохын тулд getDistanceTo() функцийг ашигладаг.
import bge

scene = bge.logic.getCurrentScene()
owner = bge.logic.getCurrentController().owner

obj2 = scene.objects["Sphere"]

length = owner.getDistanceTo(obj2)

print("length ", length)
Тухайн объектийг скэнэгээс нэрээр нь хандаж авахдаа
obj2 = scene.objects["Sphere"]
Blender файл татах.
Татаж авч нээгээд P товчийг дарснаар програм ажиллана.

Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World