BGE, Объект хөдөлгөх

import bge
def main():
  cont = bge.logic.getCurrentController()
  owner = cont.owner
  owner.localPosition.x += 0.1

main()
sensor дээр always сонгоод ... товчийг идэвхижүүлнэ. мөн давтамжийг өөрчилж болох бөгөөд ихэсгэх тусам удаан болно мөн объектэд өөрийн property тодорхойлж өгч болно. Энэ нь тухайн объектийн характеристик шинжийг илэрхийлж өгөхөд ашиглагдана. Жишээ нь : тоглогчийн амь, хөдлөх хурд, бууны сумных нь тоо гэх мэт... жишээ болгож хандаж үзвэл
import bge
def main():
  cont = bge.logic.getCurrentController()
  owner = cont.owner
  speed = owner['speed']
  if speed:
    owner.localPosition.x += 0.1 * speed

main()

Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World